top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÜYELER İÇİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

İşbu Üyeler İçin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Cemil Parlar Şahıs Şirketi (“Şirket” veya "İlan-api”) olarak siz www.ilan-api.com

sitesine ve bu siteye bağlı Telegram gruplarına üye olan değerli üyelerimizin (“Üye”) kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat

tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

2. Tanımlar

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder. İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen diğer ifade ve kısaltmalar Kanun ve ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz (kimlik bilgileri, Telegram bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon ve ip adresi bilgisi, hukuki işlem bilgileri, müşteri işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, işlem güvenliği

bilgileri, finans bilgileri) İlan-Api tarafından; hizmetin sağlanması, uygulama güncellemeleri ve sözleşme

değişiklikleri hususunda kullanıcıların bilgilendirilmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, uygulamanın kişiselleştirilmesi, öneri, şikâyet ve sorunlarınızın

kayıt altına alınabilmesi, acil durumlarda kullanıcılarımıza yardımcı olunabilmesi, güvenlik ve hizmet şartlarının sağlanmasına ilişkin gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi,

Şirket hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmetin satış ve pazarlama süreçlerini planlaması ve gerçekleştirmesi, hileli veya yasadışı

faaliyetlerin tespit edilebilmesi, destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, iş

faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket’in

ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; ayrıca açık rızanızın olması halinde kampanya ve fırsatlar hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi, kullanıcılara

yönelik bireysel kampanyaların oluşturulması, tanıtım faaliyetleri amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

İlan-Api, kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olmak üzere abonelik/hizmet sözleşmesi, web-sitesi, Telegram grupları, e-posta, çağrı merkezi,

aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli

olması, İlan-Api’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya

korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla İlan-Api’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanızın

bulunması hukuki sebebine dayalı olarak toplanıp işlenecek ve aktarılabilecektir.

 

5. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için

yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, ; açık rızanızın olması halinde iştirakler ve bağlı ortaklıklarla,

iş ortaklarımızla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları

çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

6. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

 

İlan-Api, elde ettiği kişisel verilerinizi işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Ayrıca uyuşmazlık durumunda ilgili mevzuat uyarınca belirlenen

zamanaşımı

süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz

çerçevesinde,

ilgili faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup Şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda

silinmektedir.

 

7. Veri Güvenliği

 

Şirketimiz bünyesinde işlenmekte olan tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya azami önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar,

kayıp

veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm makul teknik ve idari güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

8. İnternet Sitemizdeki Çerez Uygulaması

 

Şirketimiz, internet sitesine yapılan ziyaretler sırasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen

teknik

iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerin kullanılma amacı,

internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri

hızlandırmak

amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur.

Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik kabul etmeye

ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz

hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

 

9. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan

kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, kişisel

verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

KVKK kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin cemilparlar@gmail.com adresine veya

• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi

halinde,

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda

gerekçelendirilecektir.

bottom of page